Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI, KURULUŞ TARİHİ VE MERKEZİ

MADDE 1 – (1) Derneğin adı “Farmasötik Biyoteknoloji Derneği” olup, 2014 yılında kurulmuştur. Derneğin merkezi İzmir’dir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN TANIMI, AMAÇLARI, ÇALIŞMA VE FAALİYET ALANLARI

MADDE 2 – (1) Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Eczacılık Fakültelerinin, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarında görev yapan öğretim üye ve yardımcılarının, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarına bağlı Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek lisans ve Doktora Programları mezunlarının ve bu programlarda eğitime devam eden öğrencilerin mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

(2) Dernek ülkemizde farmasötik biyoteknoloji bilim alanının gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

(3) Dernek amaçlarına yönelik çalışma alanlarında aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Eczacılık Fakültelerinde, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalları tarafından yürütülen farmasötik biyoteknoloji yüksek lisans ve doktora programlarının yaygınlaştırılmasını ve eğitimin standardizasyonu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve bu tür faaliyetlere katkı sağlamak,
b) Ülke çapında farmasötik biyoteknoloji bilim alanında en yüksek bilimsel ve evrensel standartların, etik ve biyoetik ilkelerin yerleşmesi, sürdürülmesi için çalışmalar yapmak ve bu tür faaliyetlere katkı sağlamak,
c) Farmasötik biyoteknoloji bilim alanındaki eğitim-öğrenim yöntemlerinin ilgili eğitim kuruluşları aracılığı ile geliştirilmesine yardımcı olmak
d) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay vb.) düzenlemek ve bunlar ile ilgili dokümanları yayımlamak,
e) Ülkemizdeki yasalar ve derneğin tüzük kurallarına uygun olarak ve gerekli izinlerin alınması koşulu ile farmasötik biyoteknoloji bilim alanı ile ilgili uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olmak veya bu tür kuruluşları kurmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
f) Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergeye göre derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya elektronik ortamda yayınlar çıkarmak,
g) Ülkemizdeki yasalar ve derneğin tüzük kurallarına uygun olarak ve gerekli izinlerin alınması koşulu ile yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
h) Derneğin üyeleri ile iletişim ve haberleşmenin sağlanması ve farmasötik biyoteknoloji alanında güncel bilgi ve gelişmelerin duyurulması amacıyla derneğin internet ortamında web sitesinin kurulmasını, idamesini ve kontrolünü sağlamak,
i) Üyeleri arasında bilimsel ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantı, gezi ve bunun gibi etkinlikleri düzenlemek,
j) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
k) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
l) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
m) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile farmasötik biyoteknoloji alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek,
n) Farmasötik biyoteknolojinin ülkemizdeki gelişimi için endüstri ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,
o) Farmasötik biyoteknoloji bilim alanında terim birliğini sağlayan çalışmalarda bulunmak,
p) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
r) Dernek gerekli gördüğü hallerde ihtiyacı kadar personel çalıştırabilir.

(4) Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz.

(5) DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek, bilimsel ve sosyal alanda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 3 – (1) Farmasötik Biyoteknoloji Derneği’nin iki tür üyesi vardır. Bunlar asil ve fahri üyeliklerdir. Üyeliğe girişte genel ve özel şartlar ile üyelik türlerinin tanımları aşağıdaki gibidir.

A) GENEL ŞARTLAR
a) Fiil ehliyetine sahip olmak ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek.
b) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamak.
c) Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden mahkumiyeti olmamak.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmuş ve ilgili belgeler ile başvuru yapmış olmak

B) ÖZEL ŞARTLAR
a) ASİL ÜYE: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca aşağıdaki koşullarda asil üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyeler dernek organlarına seçme, seçilme ve genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.
1) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında görev yapan veya yapmış olan öğretim üyeleri ve yardımcıları,
2) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarından Farmasötik Biyoteknoloji yüksek lisans ve/veya doktora derecesi ile mezun olan araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanları,
3) Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarında farmasötik biyoteknoloji yüksek lisans ve/veya doktora programlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler asil üye olabilirler
4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5) Asil üyelerin dernek tarafından düzenlenen kongre, çalıştay ve bunun gibi bilimsel faaliyetlere katılımında asil üyeler için belirlenen indirimli kayıt koşulları uygulanabilir.
b) FAHRİ ÜYE:
1) Farmasötik biyoteknoloji ile ilgili olan bilim alanlarında görev yapan öğretim üyeleri ve yardımcıları,
2) Farmasötik biyoteknoloji ve/veya farmasötik biyoteknoloji bilim alanı ile ilgili olan alanlarda görev yapan kamu ve özel sektör çalışanları,
3) Farmasötik Biyoteknoloji Bilim Alanına ve Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan veya üye olmasında yarar bulunan, yönetim kurulu kararıyla bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz
4) Fahri üyeler istedikleri takdirde bağış yapılabilirler, fahri üyeler genel kurula katılabilirler, ancak dernek organlarında seçme, seçilme ve genel kurulda oy hakkı yoktur.
5) İki dernek üyesinden veya farmasötik biyoteknoloji bilim alanında tanınan kişilerden temin edilen iki referans mektubu ile fahri üyelik koşullarını sağladığı yönetim kurulu kararı ile belirlenen üyelerin fahri üyelikleri kesinleşir ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.
6) Fahri üyelerin dernek tarafından düzenlenen kongre, çalıştay ve bunun gibi bilimsel faaliyetlere katılımında fahri üyeler için belirlenen indirimli kayıt koşulları uygulanabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

MADDE 4 – (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez
MADDE 5- (1) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda açıklanmıştır.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 6- (1) Dernek organları aşağıda gösterilmiştir
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE 7 – (1) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
(2) Genel Kurul; bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
(3) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
(4) Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
(5) Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.
(6) Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; asil üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç asil üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı ve oy hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
b) Genel kurula katılma hakkı ve oy hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
c) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
d) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
e) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu duruma neden olan sebepler de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
f) İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
g) Genel kurul, katılma hakkı ve oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ
a) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz
b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
c) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
d) Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
e) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
f) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
g) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
h) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
i) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 8 – (1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir
(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan asil üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan asil üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
(4) Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek, aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9 – (1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k) Derneğin vakıf kurması,
l) Derneğin fesih edilmesi,
m) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip, karara bağlanması,
n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

(2) Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
(3) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
(4) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10 – (1) Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir.
(2) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
(3) Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(5) Yönetim kurulu görev ve yetkileri ile aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Yönetim kurulu derneği temsil eder. Bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verebilir. Yönetim kurulu başkanı, derneğin genel başkanı olup, yönetim kurulunu ve derneği temsil eder, yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır. Yönetim kurulu başkan yardımcısı, dernek başkan yardımcısı olup, başkan bulunmadığı zamanlarda onun görev ve yetkilerine sahiptir.
b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,
j) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
k) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11 – (1) Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

(2) Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurula aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(3) Denetim kurulu görev ve yetkileri kapsamında aşağıdaki hususları yerine getirir
a) Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup, tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
b) Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 12 – (1) Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a) Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatın miktarının belirlenmesinde, arttırılması veya eksiltilmesinde yönetim kurulu yetkilidir.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
c) Bilimsel yayın gelirleri
d) Dernek tarafından düzenlenen gezi, konser gibi sosyal faaliyetler ile kongre, çalıştay, konferans ve bunun gibi bilimsel faaliyetlerden elde edilen gelirler
e) Ülkemizdeki yasalar ile yardım toplama mevzuatına ve derneğin tüzüğüne uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
f) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
g) Diğer gelirler

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 13 – (1) Defter tutma esasları aşağıda gösterilmiştir.
a) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
b) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
c) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
d) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 14 – (1) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

(2) Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
1) Karar Defter: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defter: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5) Alındı Belgesi kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşın edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıktan veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
1) 2 -a bendinin 1, 2 ve 3 alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunun ve bu Kanunun Maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulamam Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ, GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE 15 – (1) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
(2) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
(3) Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 16 – (1) Gelir ve gider belgeleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek giderlerinin bankalar aracılığı ile tahsil, halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği’nin EK-14’de örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği’nin EK-15’de örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Teslim Belgesi” ile kabul edilir.
d) Bu belgeler, EK-13, EK-14 ve EK-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu, elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makinaları aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgeleri, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

ALINDI BELGELERİ

MADDE 17 – (1) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE 18 – (1) Yönetim kurulu üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
(2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci bende göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen birinci Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 19 – (1) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 20 – (1) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 21 – (1) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda açıklanmıştır.
a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’de yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
b) Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
c) Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
d) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
e) Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek Tüzüğünde yapılan değişikler de, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE 22 – (1) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 23 – (1) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(2) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 24 – (1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 25– (1) Dernek Tüzüğünde değişiklik genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(2) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu üye tam sayısının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 26– (1) Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı açık olarak yapılır.
(3) Tasfiye işlemleri aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:
a) Genel kurulda fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Farmasötik Biyoteknoloji Derneği” ibaresi kullanılır.
b) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para , mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerine baştan, sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek, alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenememiş ise derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
c) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
d) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
e) Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 27– (1) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

(2) Bu tüzük 27 (yirmi yedi) maddeden ibarettir.